Правила на сайта
 
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ
ІІ. ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ
ІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

1. Резервации (записвания)
1.1. Резервацията се извършва online в интернет сайта www.pochivka-more.com или на място в офиса на фирмата. Резервацията се счита за напълно валидна единствено след внесен депозит на минимум 30% от стойността на цялата почивка (съобразно условията на конкретната оферта) и сключен договор за организирано пътуване.
1.2. Заплащането на остатъка (ако има такъв) се извършва 7 дни преди обявената начална дата на почивката (освен ако изрично не е упоменато друго в договора). В случай, че доплащането не бъде направено в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на Pochivka-more.com.

2. Нощувки и изхранване, включени в организираното пътуване, транспорт.
2.1. В цените за хотелско настаняване няма включен транспорт.
2.2. Туристическите обекти, тяхната категория, брой нощувки, вид и категория на заведенията за хранене, броя и вида на храненията, дата на настаняване и дата на освобождаване следва да бъдат изчерпателно изброени при подписване на договора за организирано пътуване. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие условията могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена и влиза в действие при окончателното плащане на туристическия пакет.

3. Цена, начин на формиране и промяна
3.1. В цената на хотелското настаняване са калкулирани: нощувка, застраховка и съответното изхранване.
3.2. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения (увеличение или намаление) на разходите описани в 3.1., общата пакетна цена подлежи на корекции. Нейното увеличение/намаление следва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. Правото на корекции на цената е от изключителната компетентност на Pochivka-more.com.
3.3. При необходимост от промяна в цените Pochivka-more.com се задължава да запазва интересите на потребителя съгл. чл.35 от ЗТ.
3.4. В случаите на форсмажорни обстоятелства за организатора или при настъпване на „стопанска непоносимост“ или явна икономическа невъзможност да бъде осъществено хотелското настаняване, Pochivka-more.com възстановява на потребителя заплатената цена.
3.5. В случай на отмяна на хотелското настаняване, дължащо се на непреодолима сила (форсмажор), отношенията с потребителя се уреждат при спазване хипотезата на чл.36 ал.1, т.2 от ЗТ
3.6. Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от потребителя.

4. Анулации и неустойки
4.1. Потребителят може да се откаже от хотелското настаняване, без да дължи неустойка до определен брой дни преди датата на настаняване. Броят на тези дни е различен за всяко хотелско настаняване и се уточнява при подписването на договора за организирано пътуване.
4.2. При анулация на хотелското настаняване поради болест или други лични причини, свързани с потребителя, той губи платените на Pochivka-more.com суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите им, уточнени в договора за организирано пътуване, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
4.3. Потребителят със съгласието на Pochivka-more.com може да прехвърли правата и задълженията си по тези условия на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на хотелското настаняване, до 7 дни преди датата на пътуването, след като предварително уведоми Pochivka-more.com и заплати необходимата такса, ако има такава.

5. Допълнителни условия
5.1. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на подписания договор за организирано пътуване Pochivka-more.com се задължава да уведоми потребителя за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.
5.2. Pochivka-more.com си запазва правото да промени хотела с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора хотел да изпълни задълженията си. Pochivka-more.com се задължава за предложи на потребителя като алтернатива хотел от същата или по-висока категория и при същите условия. В случай на несъгласие от страна на потребителя, Pochivka-more.com се задължава да възстанови цялата сума по хотелското настаняване.
5.3. Рекламации относно организацията и провеждането на хотелското настаняване, се приемат в писмен вид, в 7 дневен срок след напускане на хотела и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. Pochivka-more.com се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията и да предприеме съответните действия за удовлетворяване интересите на потребителя.
5.4. Застрахователят, с който туроператорът има застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е към ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД и номерът на застрахователната полица е № 0703-090-2015-00006.
5.5. За неуредени в условията въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.


ІІ. ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Всички обявени цени в сайта са в лева. Заплащането може да се извърши по няколко начина:
1. По банков път по сметката на фирмата
НЕЯ Травел ООД
Първа Инвестиционна Банка
IBAN в лева BG29 FINV 9150 1000 0859 97
BIC FINVBGSF
Основание: номера на резервацията

2. В брой в офиса на фирмата
Варна 9000, ул. Охрид 4, партер

3. С кредитна или дебитна карта в офиса на фирмата
Варна 9000, ул. Охрид 4, партер

Приема се плащане със следните кредитни карти: Visa, Master Card и Diners
Приема се плащане със следните дебитни карти: Visa Electron, Maestro и Борика


ІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Защита на личните данни
Съгласявайки се с условията на сайта, вие давате своето съгласие за ползване на вашите лични данни единствено и само за целите на резервацията. Pochivka-more.com ще използва тези данни единствено и само с цел Вашето ефективно обслужване. Предоставената лична информация няма да бъде преодстъпвана на трета страна без изричното Ви съгласие.
НЕЯ Травел ООД е регистрирана към Комисията за защита на лични данни като администратор на лични данни с единтификационен номер 335438.

2. Задължения на потребителя
Съдържанието на сайта не може да бъде модифицирано, копирано, разпространявано без изричното съгласие на Pochivka-more.com. Всяко неоторизирано използване на информация от този сайт ще бъде преследвано по силата на закона.

RO - без храна
BB - закуска
HB - закуска и вечеря
FB - закуска, обяд и вечеря
AI - всичко включено
UAI - всичко включено с вносни напитки